Janda Huncha Lyrics in Kannada | ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ

0

Janda Huncha Lyrics in Kannada ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ in kannada

Janda Huncha Lyrics in Kannada

Janda Huncha Lyrics in Kannada
Janda Huncha Lyrics in Kannada | ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ

ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ
ವಿಜಯೀ ವಿಶ್ವತಿರಂಗಾ ಪ್ಯಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಸಾನೇ ವಾಲಾ
ಪ್ರೇಮ ಸುಧಾ ಸರ್ಸಾನೇ ವಾಲಾ
ವೀರೋಂಕೋ ಹರ್ಷಾನೇ ವಾಲಾ
ಮಾತೃಭೂಮಿಕಾ ತನ್ ಮನ್ ಸಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

ಸ್ವತಂತ್ರತಾಕೀ ಭೀಷಣ ರಣ್ ಮೇ
ಲಗ್​ಕರ್ ಬಡೆ ಜೋಷ್ ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷಙ್​ಮೇ
ಕಾವೇ ಶತ್ರು ದೇಖ್​ಕರ್ ಮನ್​ಮೇ
ಮಿಟ್ ಜಾವೇ ಭಯ್ ಸಂಕಟ್ ಸಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

ಇನ್ ಝಂಡೇಕೇ ನೀಚೇ ನಿರ್ಭಯ್
ಲೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಯಹ ಅವಿಚಲ ನಿಶ್ಚಯ್
ಬೋಲೋ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕೀ ಜಯ್
ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಹಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಹಮಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

ಇಸ್ ಕೀ ಷಾನ್ ನೀ ಜಾನೇ ಪಾವೇ
ಚಾಹೆ ಜಾನ್ ಭಲೇಹಿ ಜಾಯೆ
ವಿಶ್ವ ವಿಜಯ ಕರ್ ಕೇ ದಿಖ್ ಲಾವೇ
ತಬ್ ಹೂವೇ ಪ್ರಣ ಪೂರ್ಣ ಹಮಾರಾ ॥ಝಂಡಾ॥

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾಷಣ 2023

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Leave A Reply

Your email address will not be published.