Navagraha Stotram Lyrics in Kannada | ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕನ್ನಡ

0

Navagraha Stotram Lyrics in Kannada ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕನ್ನಡ navagraha stotram song download lyrics in kannada

Navagraha Stotram Lyrics in Kannada

Navagraha Stotram Lyrics in Kannada
Navagraha Stotram Lyrics in Kannada | ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕನ್ನಡ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆದಿತ್ಯಾಯ ಚ ಸೋಮಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ।
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ॥

ರವಿಃ
ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಮ್ ।
ತಮೋಽರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಮ್॥

ಚಂದ್ರಃ
ದಧಿಶಂಖ ತುಷಾರಾಭಂ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ ಸಮುದ್ಭವಂ (ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ಸಂಭವಂ) ।
ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸೋಮಂ ಶಂಭೋ–ರ್ಮಕುಟ ಭೂಷಣಮ್॥

ಕುಜಃ
ಧರಣೀ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ತಂ ಮಂಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್॥

ಬುಧಃ
ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮಂ ರೂಪೇಣಾ ಪ್ರತಿಮಂ ಬುಧಮ್ ।
ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯ (ಸತ್ವ) ಗುಣೋಪೇತಂ ತಂ ಬುಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್॥

ಗುರುಃ
ದೇವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಗುರುಂ ಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಬುದ್ಧಿಮಂತಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್॥

ಶುಕ್ರಃ
ಹಿಮಕುಂದ ಮೃಣಾಳಾಭಂ ದೈತ್ಯಾನಂ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್॥

ಶನಿಃ
ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಮ್ ।
ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಮ್॥

ರಾಹುಃ
ಅರ್ಧಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಧನಮ್ ।
ಸಿಂಹಿಕಾ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್॥

ಕೇತುಃ
ಪಲಾಶ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ತಾರಕಾಗ್ರಹಮಸ್ತಕಮ್ ।
ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ತಂ ಕೇತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಇತಿ ವ್ಯಾಸ ಮುಖೋದ್ಗೀತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸು ಸಮಾಹಿತಃ ।
ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ರಾತ್ರೌ ವಿಘ್ನಶಾಂತಿ–ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ॥

ನರನಾರೀ–ನೃಪಾಣಾಂ ಚ ಭವೇ–ದ್ದುಃಸ್ವಪ್ನ–ನಾಶನಮ್ ।
ಐಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ತೇಷಾಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಧನಮ್॥

ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜಾಃ ಪೀಡಾಸ್ತಸ್ಕರಾಗ್ನಿ ಸಮುದ್ಭವಾಃ ।
ತಾಸ್ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಶಮಂ ಯಾಂತಿ ವ್ಯಾಸೋ ಬ್ರೂತೇ ನ ಸಂಶಯಃ॥

ಇತಿ ವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತಂ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್।

Navagraha Stotram in English Lyrics

Aditya Cha Somaya Mangalaya Budhaya Cha.
Guru Shukra Shanibhyashcha Raha Ketave Namah.

Ravih
Japakusuma Sankasam Kashyapayam Mahadyuthim.
Tamorim Sarva Papaghnam Pranatosmi Diwakaram.

the moon
Dadhisankha Tusharabham Ksheerarnava Samudbhavam (Ksheerodarnava Sambhavam).
Namami Sashinam Soman Shambho-Rmakuta Bhushanam.

Kujah
Dharani Garbha Sambhootam Vidyutkanti Samaprabham.
Kumaram Shaktihastam Tham Mangalam Pranamamyaham.

Wed
Priyangu Kalikashyaman Rupena Pratiman Budham.
Soumyam Soumya (Sattva) Gunopetam Tam Budham Pranamamyaham.

Jupiter
Devanam cha rishinam cha gurum kanchanasannibham.
Buddhimantam trilokesam tam namami brihaspatim.

Fri
Himakunda Mrinalabham Dhiyathanam Paraman Gurum.
Sarvashastra pravaktaram bhargavam pranamamyaham.

Saturn
Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam.
Chhaya Marthanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam

Rahu
Ardhakayam Mahaviram Chandraditya Vimardhanam.
Simhika garbha sambhutam tam rahum pranamamayham.

Ketuh
Palash Pushpa Sankasham Tarakagrahamastakam.
Raudram Raudramakam Ghoram Tham Ketum Pranamamyaham.

As a result
Iti Vyasa Mukhodgeetam Yah Pathetsu Samahitah.
Diva va yadi va ratrau vighnasanti-rbhavisyati.

Naranari-nripanam cha bhave-dduhsvapna-nashanam.
Aishwaryamatulam Teshamarogyam Pushti Vardhanam.

Grahanakshatrajah Peedastaskaragni Samudbhavah.
Tassarvah prashaman yanti vyaso brute na samshayah.

Iti Vyasa Virachitam Navagraha Stotram Absolutem.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ

Leave A Reply

Your email address will not be published.